Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Varsányi Játékkuckó Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 11. 16 – 2021. 11. 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3178, Varsány, Béke út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény tevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörében. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, ,
  • óvodapedagógusi munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata részletes szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program nyilatkozatok: a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik és abba betekinthetnek, valamint hozzájárul e a pályázó a pályázat nyilvános ülésen történő testületi tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanyó Judit Erzsébet nyújt, a 32/387-387-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére megküldésével (3178 Varsány Rákóczi út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1187/2016., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
  • Személyesen: Kanyó Judit Erzsébet, Nógrád megye, 3178, Varsány, Rákóczi út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.varsany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, postai úton Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete címre megküldésével (3178, Varsány Rákóczi út 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: /2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői pályázat címmel. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfőtől, szerda 7.45-16.15 óra, pénteki napon 8.00-13.45 óra (3178, Varsány, Rákóczi út 1.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varsany.hu honlapon szerezhet.