Pályázati felhívás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére

Pályázati felhívás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére (A típusú)
A benyújtás határideje: 2023. november 3.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Varsány Község Önkormányzata
a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelővel együttműködve
pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan
(„A”típusú)
Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik az
• önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
• hátrányos szociális helyzetűek,
• teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A pályázás módja:
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt egy példányban a pályázó által személyesen Varsány Község Önkormányzatánál lehet benyújtani (Rákóczi út 1.)
A benyújtás határideje: 2023. november 3.
• A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Az önkormányzat
• az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon illetve a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
• A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A beérkezett pályázatokat Varsány Község Önkormányzata bírálja el, és döntéséről 2023. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2024. március 12-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat az ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Bursa ösztöndíjat azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatási tanulmányokat kezdő illetve folytató pályázók nyerhetnek, akiknek a havi nettó jövedelme, illetve családjuk egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft/hó). A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Indokolt esetben az önkormányzat környezettanulmány elvégzésére jogosult.
A pályázó szociális rászorultságának igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
• a családban együtt élő eltartottak igazolását (pl.: tanulói/hallgatói jogviszony, munkanélküli…);
• a pályázó és a pályázóval egy háztartásban együtt élő nagykorú családtagok 2022. évi Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott jövedelemigazolását, és a levont járulékok igazolását;
• Szociális adatok című mellékletet és az azon rögzített adatok igazolását (pl.: GYES, nyugdíj, gyerektartás…).
A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kiadott és kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről is.
A pályázattal kapcsolatos további információk:
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2023/2024. tanév második, illetve a 2024/2025. tanév első féléve). Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
Az ösztöndíj minden pályázati fordulóban újra pályázható.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2024. március
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2023/2024. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
• hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
• hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
• hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
• hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók bejelentési kötelezettségei:
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt.
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
• tanulmányok halasztása;
• tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
• tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
• személyes adatainak változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

 

 

Varsány, 2023. október 10.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük