Falugyűlés és közmeghallgatás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. október 27-én /csütörtök/ 17.00 órakor
falugyűlést és közmeghallgatást tart.

A falugyűlés és közmeghallgatás helye: Közösségi Ház (Varsány, Szécsényi út 2/A.)

Tervezett napirend:

 1. Tájékoztató a 2015. évi falugyűlés óta történt fejlesztésekről, beruházásokról, eseményekről (előterjesztő: Kanyó Judit polgármester)
 2. Közmeghallgatás keretében lakossági kérdések, hozzászólások, válaszok
 3. Egyebek

Megjelenésükre és aktív közreműködésükre számítva.

Az 1956. évi forradalom 60. évfordulójának ünnepsége településünkön

Tisztelettel meghívjuk településünk minden kedves lakóját, a községünkben 2016. október 22-én megrendezésre kerülő ünnepségre, melyet az 1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékére tartunk.

17.00-tól szentmise a Római Katolikus templomban, majd koszorúzás az Emlékparkban. Ezt követi a varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak műsora a Közösségi Házban. Az ünnepség keretében első alkalommal kerülnek átadásra a „Kiváló Varsányi Diák” címek.

Rendezvényünkre szeretettel várjuk!

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:

Varsány, 2016 októbere

Kanyó Judit                                                                                            Dr. Kiss Tamás
polgármester                                                                                                       jegyző

Kiváló Varsányi Diák pályázati felhívása

Pályázati felhívás
varsányi lakóhelyű középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére

Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé a varsányi középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A pályázat kiírója: Varsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A pályázat célja: Varsányban lakó, középiskolás diákok és felsőoktatásban részt vevő hallgatók kimagasló tanulmányi, kulturális, közösségi és sportteljesítményének elismerése

Pályázhatnak: Varsány településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói/hallgatói a 2015/2016. tanév eredményei alapján

A pályázattal elnyerhető cím megnevezése: Kiváló Varsányi Diák

A cím viselésének időszaka: 2016. október 23. – 2017. október 22.

Díjazás: oklevél és pénzjutalom

„Kiváló Varsányi Diák” Kitüntető cím elnyerésének feltételrendszere:

A középfokú oktatásban részt vevő tanulók esetében legalább 4,0 tanulmányi átlageredmény, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók esetében legalább 3,7 tanulmányi átlageredmény és

 • a sport, kultúra, közösségi élet területén végzett kiemelkedő tevékenység, vagy
 • tanulmányi versenyen, bajnokságban elért eredmény

A pályázatnak tartalmaznia kell 1 példányban:

 • a tanuló adatait (név, születési idő, lakcím, oktatási intézmény/osztály vagy évfolyam/szak megnevezése)
 • a tanuló tanulmányi eredményeit igazoló okiratok (bizonyítvány, E-leckekönyv) másolatát
 • a tanuló versenyeredményeit igazoló oklevelek másolatát
 • a tanuló – pályázat szempontjából releváns – tevékenységének bemutatását, legfeljebb 1 oldal terjedelemben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 18. 16.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

 • személyesen a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban (3178 Varsány, Rákóczi út 1.) ügyfélfogadási időben
 • postai úton a következő címen: Varsány Község Önkormányzata, 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
 • elektronikusan (szkennelve) a varsany.hiv@gmail.com  e-mail címre.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A díjak átadására az október 23-i ünnepségen kerül sor.

A Képviselő-testület csak formailag hibátlan, a pályázatok benyújtási határidején belül beérkezett pályázatokat bírál el!

Varsány, 2016. október 5.

Kanyó Judit
polgármester

Óvodavezetői álláspályázat

Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Varsányi Játékkuckó Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 11. 16 – 2021. 11. 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3178, Varsány, Béke út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény tevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy a kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörében. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, ,
 • óvodapedagógusi munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata részletes szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program nyilatkozatok: a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik és abba betekinthetnek, valamint hozzájárul e a pályázó a pályázat nyilvános ülésen történő testületi tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanyó Judit Erzsébet nyújt, a 32/387-387-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére megküldésével (3178 Varsány Rákóczi út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1187/2016., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Kanyó Judit Erzsébet, Nógrád megye, 3178, Varsány, Rákóczi út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.varsany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, postai úton Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete címre megküldésével (3178, Varsány Rákóczi út 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: /2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői pályázat címmel. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfőtől, szerda 7.45-16.15 óra, pénteki napon 8.00-13.45 óra (3178, Varsány, Rákóczi út 1.)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varsany.hu honlapon szerezhet.

Bursa Hungarica 2017

Kedves varsányi főiskolai, egyetemi hallgatók, 2017-ben érettségizők!

Varsány Község Önkormányzata csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
A pályázatot az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési (EPER-Bursa rendszer) rendszeren keresztül kell elkészíteni és benyújtani mind az „A” típusú, mind a „B” típusú támogatásban részesülő pályázók esetében.

A kinyomtatott és aláírt adatlapot a 30 napnál nem régebbi, eredeti hallgatói jogviszony igazolással (középiskolások esetében eredeti iskolalátogatási igazolás) és a jövedelemigazolásokkal együtt a polgármesteri hivatalba kell eljuttatni.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 08.

A központi számítógépes rendszer működésében lehetnek hibák, kellemetlen lassúságok, ezért kérjük, hogy sikertelen feltöltés esetén többször próbálkozzanak.

Az öngyógyítás művészete

2016. október 6-án, csütörtökön 18.00-tól Jászberényi Péter Az öngyógyítás művészete címmel tart előadást a Közösségi Házban. Az előadást az immunrendszer erősítéséről, a természetes gyógymódokról, a stresszkezelésről és a szervezet méregtelenítéséről.

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Szent Mihály szobrának szentelése

Ezúton is értesítjük Olvasóinkat, hogy 2016. szeptember 29-én, csütörtökön történik meg Szent Mihály szobrának szentelése. 17.00-tól ünnepi szentmise lesz a templomban, amelyet Gencsi Zsolt Szeráf és Ocsovai Gábor Grácián atyák koncelebrálnak. A misét követően lesz a templom kertjében a szobor ünnepélyes leleplezése. Közreműködik az Erkel Ferenc Vegyeskar és a Vissi d’Arte Művészeti Együttes.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Népszavazási tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke a 233/2016.(VII.5.) KE határozatában az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben:

Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

 1. szavazási segítség iránti igényének
 2. személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 

1. szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

 • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 • az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
 • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
 • akadálymentesített szavazóhelyiségben

A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

2. Személyes adatok kiadásának megtiltása

A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

 

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

 

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

 

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

 

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók

 • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
 • levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodában.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

Választási szervek elérhetőségei

 • Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Kiss Tamás jegyző (20/325-6301)
 • HVI vezető jogi helyettese: Bárány Bernadett (32/387-387)
 • HVI vezető informatikai helyettese: Pifka Ferenc (32/589-010)

 

HVI elérhetősége:

 • 3178 Varsány Rákóczi út 1. (Közös Önkormányzati Hivatal épülete)
 • tel: 32/387-387
 • e-mail: nogradsipek@profinter.hu

 

Választási Bizottság

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2016. október 3-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.

A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2016. október 3-tól 2016. október 7-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

 

Kampány

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható.

 • 2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható.
 • 2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

Szent Mihály Napi Palóc Búcsú 2016

A hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendezzük a Szent Mihály Napi Palóc Búcsút. A rendezvény 2016. szeptember 25-én, vasárnap lesz, amelyre várunk minden kedves érdeklődőt.

A program:

10.30 – Ünnepi szentmise
14.30 – Felvonulás a Rendezvényháztól a Közösségi Házig: lovasok, hintósok, helyi fiatalok és hagyományőrzők, illetve meghívott vendégeink vonulnak végig a Szécsényi úton
15.00 – A kisbíró kihirdeti az év eseményeit
15.15 – Kanyó Judit polgármester és Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnökének köszöntője
15.30 – Hagyományőrző csoportok ünnepi műsorai. Képviselteti magát Varsány, Ragyolc, Terény, Nógrádmegyer, Nagylóc, Egyházasgerge, Egyházasdengeleg és a Palóc Néptáncegyüttes
18.30 – A Paramisi Társulat meséje: A kis kakas gyémánt félkrajcárja
19.00 – Szüreti bál a Közösségi Házban
Este – Ünnepi tűzijáték

Délután kézművesvásár, vidámpark. A Portéka Bolt (Kossuth út 2.) 14.00 és 18.00 között nyitva. Látogatható a Szent Mihály Római Katolikus Templom, a Magyarok Nagyasszonya Kápolna, a Kézművesporta és a Falumúzeum.

 

Álláshirdetések

Varsány Község Önkormányzata értesíti a Kedves Olvasókat, hogy az alábbi munkakörökben állás lehetőséget hirdet:

 • 1 fő: asztalos
 • 1 fő: festő
 • 1 fő: villanyszerelő
 • 2 fő: ügyintéző

Jelentkezni önéletrajz benyújtásával lehet. Kérjük a borítékra ráírni, hogy milyen munkakört kíván betölteni, pl.: „festő”. Az önéletrajzok benyújthatók elektronikusan is a varsany.hiv@gmail.com e-mail címen keresztül. Ekkor a tárgy mezőbe kérjük beírni „Önéletrajz – Festő/asztalos/stb.”.

A munkabér a közfoglalkoztatotti státusznak felel meg.

További információ az önkormányzati hivatalban kérhető, vagy a 387-387 telefonszámon.