Energetikai fejlesztés Varsány községben – Palóc identitás erősítése

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00008
PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ

A projekt címe: Palóc identitás erősítése
A kedvezményezett neve: Polgárok Balassagyarmatért és a Palócságért Alapítvány
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00008
A szerződött támogatás összege: 100 000 000,- Forint
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2018. április 1- 2023.szeptember 30.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA, TARTALMA

Palócország fővárosa, Balassagyarmat térsége Szécsénytől Romhányig a Cserhát hegység középső
és nyugati területe. A Cserhát dombvidéke jellegzetes nógrádi táj. Területünk népe a palóc
népcsoporthoz tartozik, és sok vonásában különbözik a Szécsény – Pásztó – Zagyva vonaltól keletre
élő, a történelem során kevésbé bolygatott palóc néptömbtől. A vegyes lakosságú falvakban az
evangélikus vallású szlovákok és a katolikus magyarok hosszú együttélése során szoros kapcsolat
alakult ki. Megtanulták egymás nyelvét, házasodás révén utóbb rokonságok jöttek létre. Palócnak lenni
korábban maradinak, oktondinak számított, de évtizedek óta szívesen vállalják ilyen mivoltukat, mert
már a közösségi-etnikai karakter megtartó erejű kifejezése lett. A hagyományok éltetése és a közösségi
lét serkentése a falusi élet fönnmaradásához ma már nélkülözhetetlen.
A palóc közösségi kultúra központi archívuma és forráshelye a balassagyarmati Palóc Múzeum – amely
1891 óta dokumentálja, gyűjteményezi és mutatja be a térség parasztságának műveltségét – sokrétű
tevékenységével segíti és serkenti a hagyományos falusi élet fönnmaradását. Kiállítások, rendezvények
és írott publikációk szolgálják a palóc kultúra folyamatosságát és folytonosságát. A pályázati támogatás
révén nagy lendületet kap és hatékonyabbá válik ez az identitáserősítő, életmód mintát nyújtó gyakorlat.
Időszaki kiállítás és könyvkiadás mellett a községekbe tervezett, kihelyezett rendezvények új
tevékenységi formát jelentenek a cselekvő közösségek hagyomány alapú megerősítése,
életképességének növelése és önazonosság tudatának fejlesztése érdekében. A Polgárok
Balassagyarmatért és a Palócságért Alapítvány elkötelezett munkatársai a projektben résztvevő
településekre irányuló hálózati munka végzésével járulnak hozzá, hogy az elöregedő félben lévő, a
porták elmagányosodásával, etnikai átstrukturálódással küzdő falvakban egyre vitálisabb legyen a
közösségi élet és szemlélet. Végeredményben megindulhasson a falvak önmagukra találása,
hagyományalapú identitásbeli megújulása.
Szécsényt intenzív zeneiskolai és néptánc élet jellemzi, a városvezetés pedig prioritásként a turisztikai
vonzerő fejlesztésért dolgozik. Múzeumbaráti kör, Jó Palócok Kulturális és Sport Egyesület,
mentálhigiénés női egyesület és számos további civil szervezet működik a kisvárosban. Nagylóc,
Nógrádsipek és Varsány településekre ezek a legvitálisabb palóc falvak közé tartoznak. Mindegyik
településen egykor községhatárt is jelző kis kápolnák találhatók. Varsányban ma is él a Máriáslányok
intézménye, illetve Szűz Mária szobrának ünnepek, zarándoklatok alkalmával való hordozása.
Nógrádsipeken néhány esztendeje maradt el ez a gyakorlat. A pályázat sikeres megvalósulásával ez a
közösség is föléleszthető. Herencsény, Cserháthaláp, Terény és Szanda egymással szomszédos
települések, és szokásaik, hagyományos közösségi kultúrájuk is összekapcsolja őket. Herencsényben
és Terényben középkori eredetű templom található.
Kétbodony, a szilvagombóc hazája a térségbeli és lokális hagyományok felélesztése, újra erősítése
révén táplálhatja polgárai nemzeti és helyi identitását, erősítheti a fiatalság hazaszeretetét és
ragaszkodását szülőföldjéhez.
A művészet lehetőséget teremtett, hogy a palóc identitás és kultúra értékeit közvetítsük a térségben élő
emberek és az idelátogatók számára egyaránt. A művészet és a művészetoktatásban résztvevő fiatalok
értékközvetítő szerepet kaptak, segítségükkel széles társadalmi réteg volt megszólítható. Lehetőség
volt az iskolai oktatás keretein belül, valamint azon kívül is oktatási és kulturális események

szervezésére; rendhagyó tanórák, szakkörök, táborok, műhelybeszélgetések és műhely munka,
bemutató órák, zenei műsorok, kiállítások, tánc és színművészeti előadások.
A tematikát a palóc kultúra és identitás adta, érintve a kultúra különböző területeit. Felhasználásra és
továbbgondolásra kerültek a helyi, térségi ill. megyei értéktárak. Új tananyagtartalmak, tematikák és
módszerek kerültek kidolgozásra, melyek a későbbiekben is felhasználhatóak a projekt keretein kívül
is. A művészeti programok által megélhetővé vált a palóc identitás a fiatalok számára, ugyanakkor
kapcsolatot teremtett a különböző generációk között.

A projekteben részt vevő települések:
Becske Község Önkormányzata
Cserháthaláp Község Önkormányzata
Herencsény Község Önkormányzata
Kétbodony Község Önkormányzata
Kisecset Község Önkormányzata
Nagylóc Község Önkormányzata
Szanda Község Önkormányzata
Szécsénke Község Önkormányzata
Szécsény Város Önkormányzata
Szente Község Önkormányzata
Terény Község Önkormányzata
Varsány Község Önkormányzata

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában
valósult meg.
További információ kérhető:
Polgárok Balassagyarmatért és a Palócságért Alapítvány
2660 Balassagyarmat, Hősök tere 3.
Telefon: +36 (20) 320-2540
E-mail: polgarok.palocsag@gmail.com

 

Energetikai fejlesztés Varsány községben

Projektazonosító: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044

Jelen projekt célja volt a varsányi Egészségügyi központ energia-hatékony és takarékos
működtetése, a működési költségek és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az
épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése által, megújuló energiaforrás
használatával, mely szükséglet és igény mind a helyi önkormányzat, mind a település lakossága
részéről felmerült.
A projektet Varsány Község Önkormányzata, mint Főpályázó a Nógrád Megyei Önkormányzati
Hivatallal konzorciumban valósította meg. A két szervezet közötti konzorciumi megállapodás
alapján a projekt projektmenedzsment feladatait a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
végezte el. A 3178 Varsány, Hunyadi út 1. (HRSZ: 534) a varsányi egészségügyi központnak helyt
adó épület energetikai fejlesztése indokolt volt. Az ingatlan tetőszerkezetére napelemes rendszer
telepítésére volt szükség.
Tervezés tárgyát képezte a homlokzati valamint zárófödém hőszigetelése, valamint a teljes
nyílászárók cseréje. Az épület kondenzációs kazánnal ellátott fűtés korszerűsítése. A projekt
megvalósulását követően a létesítmény energetikai korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási
költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a fenntartónak jelent
költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi
szempontból is előnyös.

A projekt összköltsége: 81 977 302 Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt megvalósítási dátuma: 2018.04.01- 2021.07.31.

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FEJLESZTIK A BELTERÜLETI VÍZELVEZETŐ HÁLÓZATOT VARSÁNYBAN
21 | 08 | 18
Nyertes pályázat által oldják meg Varsányban a belterületi csapadékvíz elvezetését. A települési
önkormányzat 148,330 millió forint támogatást nyert a tervek kivitelezésére.
Környezetbiztonsági szempontból fontos fejlesztés kezdődhet Varsányban, ahol jelenleg az áradás és más
helyi vízkár okoz gondokat. A községen átfolyó Kölesvölgyi-patak vizének biztonságos elvezetése
kulcsfontosságú, továbbá feladatot jelent a környező utcák csapadékvíz elvezetése is. Cél, hogy új
mederburkolat készüljön, azonban azt megelőzően el kell távolítani a mederben lévő cserjéket és fákat. A
beavatkozás több mint 400 méteren történik meg, ezek mellett pedig új építésű belterületi árkokat is
kialakítanak.
A kedvezményezett neve: Varsány Község Önkormányzata
A projekt címe: Varsány község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 148.330.632 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00022
A projekt tervezett időtartama: 2021.07.01. – 2022.12.31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Varsány Község Önkormányzata
(32) 387-387

 

 

15 | 12 | 23

Varsány Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

FEJLESZTETTÉK A BELTERÜLETI VÍZELVEZETŐ HÁLÓZATOT VARSÁNYBAN

Európai uniós pályázat által oldották meg Varsányban a belterületi csapadékvíz elvezetését. A települési önkormányzat 148,330 millió forint támogatást nyert a tervek kivitelezésére.

Környezetbiztonsági szempontból fontos fejlesztés valósult meg Varsányban, ahol korábban az áradás és más helyi vízkár okozott gondokat. A községen átfolyó Kölesvölgyi-patak vizének biztonságos elvezetése mellett, további feladatot jelentett a környező utcák csapadékvíz elvezetése. Eltávolították a mederben lévő cserjéket és fákat, új mederburkolat készült. A beavatkozás több mint 400 méteren történt meg, ezek mellett pedig új építésű belterületi árkokat is kialakítottak, így védhetők lettek a természeti értékek, a település létesítményei, a települési infrastruktúra, ezzel javult az életminőség. A beruházás megvalósításával erősödik a település belvízvédelme, valamint a vízkárelhárítás.

A kedvezményezett neve: Varsány Község Önkormányzata

A projekt címe: Varsány község belterületi vízelvezető hálózatának fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 148.330.632 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00022

A projekt időtartama: 2021.07.01. – 2023.12.15.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

Varsány Község Önkormányzata