Aktuális hírek a településen működő szociális ellátásról

Varsány Község Önkormányzata a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulással kötött társulási megállapodásban foglaltak szerint – a Nagylóci Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosítja a lakosság részére a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását. A koronavírus által okozott korábbi lezárásokkal ellentétben az Idősek Klubja már újra látogatható. Az épületben Kilczinné Bárány Erika gondozónő fogadja a látogatókat, valamint ő nyújt felvilágosítást a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás igénybe vételének kérelmezésével kapcsolatban.

Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít, azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A szociális rászorultság az Szt. 62. § (1) bekezdésében, valamint a település önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint kerül megállapításra.

Varsány Község Önkormányzata közigazgatási területén a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közé tartozó házi segítségnyújtást jelenleg 4 fő gondozónő látja el: Szépné Bárány Tímea, Szemes Ildikó, Galbács Veronika, Zacharné Makovinyi Ildikó. A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. Emellett a szolgáltatás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, és fejlesztésével biztosított legyen. A településen a szolgáltatást 28 fő veszi igénybe.

 

 

Valent Nikolett

intézményvezető